Koolitused

Tulemas

Prindi

Tööõiguse aastakoolitus: Õpime töölepingut korralikult lõpetama! Lektorid Heli Raidve ja Mari Rask.

Kohti kokku: 109, registreerunuid 109, vabu kohti 0
Korraldaja: Heli Raidve Tööõigusabi
Asukoht: Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus, Viru väljak 4 Tallinn (hotell Viru II korrus, saal Grande).
Hind: 170 EUR + KM
Toimumise aeg: 24.10.2012

   


Ajakava:

9.30-10.00

 kogunemine, tervituskohv.

10.00-10.05

avasõnad, korralduslikud küsimused.
Kogu päeva samaaegselt lektoritena laval Heli Raidve ja Mari Rask.

10.05-12.00

Tähtajalise töölepingu lõppemine - kas tööandja ja töötaja peavad tähtajalise lepingu lõppemisest teineteisele ette teatama; kas erisused sõltuvalt tähtaja määramisest kindla kuupäevaga või sündmuse saabumisega; ajutiselt äraoleva töötaja asendajaga töölepingu lõppemine, kui asendatav naaseb tööle; kas tähtajalise lepingu lõppemist saab töötaja vaidlustada, millise aja jooksul, võimalikud tagajärjed; tähtajalise töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja ja tööandja poolt; mida peab tööandja tegema, kui ei nõustu töötajapoolse erakorralise tähtajalise töölepingu ülesütlemisega.
Töölepingu lõppemine surmaga - kuidas vormistada, kas lõpparve jääb hoiule või tuleb see kanda töötaja arveldusarvele; kas surnul on õigus kasutamata puhkuse hüvitisele.
Töölepingu lõppemine poolte kokkuleppel - kas lõpetada saab nii edasi- kui tagasiulatuvalt; kas vormistamine peab olema kirjalik; mida saab kokku leppida; kokkulepe kui kompromissileping.
Töötaja ütleb töölepingu üles korraliselt - kas esitatud nn "omal soovil" avaldus on tööandja nõustumist eeldav palve või lõpetab lepingu automaatselt isegi juhul, kui töötaja seaduses sätestatud etteteatamise tähtaega ei järgi; tööandja võimalused ja käitumine, kui töötaja etteteatamistähtaega ei järgi; töötaja vastu nõude esitamise tähtajad; lõppemise vormistamine.
Töötaja ütleb töölepingu üles erakorraliselt, põhjuseks töötaja ise - nõuded ülesütlemisavaldusele, millisel põhjusel on ülesütlemine õigustatud; kas seaduses on kinnine või lahtine loetelu; etteteatamise tähtaeg, kas töötaja peab ülesütlemise põhjust tõendama; kas esitatud avaldus on tööandja nõustumist eeldav palve või lõpeb tööleping nö automaatselt isegi juhul, kui töötajal erakorraliseks ülesütlemiseks alust ei ole; tööandja võimalused, käitumine ja nõuete esitamise tähtajad, kui erakorraline ülesütlemine on tööandja arvates alusetu.
Töötaja ütleb töölepingu üles erakorraliselt, tuues põhjuseks tööandja poolse rikkumise -  kas töötaja peab erakorralist ülesütlemist kirjalikult põhjendama ja lisaks tõendama; millisel põhjusel on ülesütlemine õigustatud; kas seaduses on kinnine või lahtine loetelu; milline on oluline rikkumine; kas töötaja peab erakorralisest ülesütlemisest tööandjat eelnevalt hoiatama; kas esitatud avaldus on tööandja nõustumist eeldav palve või lõpeb leping automaatselt isegi juhul, kui tööandjapoolne rikkumine puudub; tööandja võimalused, käitumine ja nõuete esitamise tähtajad, kui erakorraline ülesütlemine on tööandja arvates alusetu; tagajärjed, kui tööandja seaduses sätestatud tähtajal erakorralist ülesütlemist ei vaidlusta.
Töötaja ütleb töölepingu üles TLS § 37 lg 5 alusel - millistel juhtudel võimalik, tagajärjed töötajale ja tööandjale; millise aja jooksul saab töötaja töölepingu viidatud alusel üles öelda. 
Töötaja ütleb töölepingu üles katseajal - etteteatamise tähtaeg, selle järgimata jätmise tagajärg, kas töötaja peab ülesütlemist põhjendama, tööandja võimalused, kui töötaja etteteatamistähtaega ei järgi.

12.00-13.00

buffet lõunasöök restoranis Merineitsi.

13.00-14.45

Tööandja ütleb töölepingu üles katseaja eesmärgi mittesaavutamise tõttu - mida võib katseajal hinnata; kas ja kui põhjalikult ülesütlemist põhjendada; kas öelda tööleping üles katseaja eesmärgi mittesaavutamise tõttu, kui töötaja rikub töökohustusi; etteteatamise tähtaeg; ülesütlemine etteteatamise tähtaega järgimata.
Tööandja ütleb töölepingu üles majanduslikel põhjustel (koondamise) tõttu - millistel juhtudel on koondamine võimalik; kas töö peab lõppema või piisab ühepoolsest töö ümberkorraldamisest nii, et töö jääb alles; kas kokkulepitud töötasu vähendamise soov ja töötaja keeldumine sellest on koondamise alus; informeerimine ja konsulteerimine - kellega ja millal; koondatava väljaselgitamine - milliseid näitajaid tuleks võrrelda; kas koondatava võib välja selgitada nt isikuomaduste alusel; kas koondatava väljaselgitamine/võrdlus tuleks kirjalikult vormistada; kas rasedate, alla 3-aastast last kasvatavate isikute, kaitseväeteenistuses viibijate, töötajate esindajate jne koondamine on keelatud või teatud juhtudel lubatud; ülesütlemisavalduse vormistamine ja tutvustamine; kui põhjalikult ja mida nn koondamisteatesse kirjutada; koondamisest etteteatamise tähtajad; millisest hetkest hakkab kulgema etteteatamistähtaeg; kas etteteatamise perioodi jääv puhkus või töövõimetus mõjutavad etteteatamistähtaja kulgemist; etteteatamistähtaja järgimata jätmine; vähem ette teatatud aja hüvitamine - kas hüvitisena tuleb maksta tulevikus saamata jääv töötasu või mineviku ehk eelmise kuue kuu põhjal arvutatud keskmine töötasu; teise töö pakkumine - millal ja millist tööd tuleks pakkuda, kuidas vormistada keeldumine ja kuidas pakutud töö vastuvõtmine; kollektiivse koondamise erisused; töötukassa teavitamine - millal ja mida .
Tööandja ütleb töölepingu üles erakorraliselt töötaja isikust tulenevatel põhjustel - millal tuleb ette hoiatada ja millal võib lepingu üles öelda eelneva hoiatamiseta; hoiatuse olemus, vormistamine ja tähtajad; TLS § 88 lg 1 - kas kinnine või lahtine loetelu; millised alused annavad töötajale õiguse saada töötuskindlustust, millised mitte; töövõime vähenemine tervise tõttu - millal annab pikaajaline töövõimetus aluse tööleping lõpetada, kas töövõimetuse periood peab olema katkematu; töövõime vähenemine ebapiisava tööoskuse tõttu - kas eeldab töölepingus kvalifikatsiooninõuete, isikuomaduste jms olemasolu; töökohustuste rikkumine - kas ainult töölepingu rikkumine või ka nt töökorralduse reeglite, tööandja kehtestatud juhendite ja kordade jms rikkumine; millise perioodi jooksul toimunu rikkumist saab pidada korduvaks; kuidas tuvastada joovet; usalduse kaotus, ärisaladuse avaldamine, konkurentsikeelu rikkumine - kuidas tuvastada ja tõendada; töölepingu ülesütlemisavalduse vormistamine ja ülesütlemine põhjendamine; 
ülesütlemisavalduse kui tahteavalduse olemus ja nõuded selle sisule; kas omavoliliselt puuduva töötajaga saab töölepingu üles öelda tagasiulatuvalt; mida teha juhul, kui töötaja on "kadunud"; ülesütlemisavalduse kättetoimetamine; mida teha, kui töötaja keeldub ülesütlemisavaldust allkirjastamast; millisest ajast muutub ülesütlemisavaldus kehtivaks; kas tööandja saab ülesütlemisavaldust tühistada või tagasi võtta; töölepingu ülesütlemise erisused raseda, väikelast kasvatava isiku, töötajate esindajaga; kas ja kellelt peab tööandja töölepingu ülesütlemiseks arvamust küsima. 

14.45-15.00

kohvipaus

15.00-16.00

Töölepingu lõppemisega kaasnev
Konkurentsikeelu järgimise ja ärisaladuse hoidmise kokkulepe - kuidas vormistada, tähtajad; millal ja kui palju peab maksma hüvitist. 
Töölepingu lõpetamise vormistamine -
kas vajalik või soovitatav, kuidas vormistada.
Nn lõpparve maksmine
- millest lõpparve koosneb; millised summad muutuvad sissenõutavaks; välja teenimata puhkusetasu kinnipidamine; tekitatud kahju hüvitamise nõue; mida teha, kui lõpparvest tasaarvelduseks ei piisa.
Töötaja vastu nõuete esitamine - tagastamata tööriided, ametiauto, kontorivõtmed jm töövahendid; tekitatud kahju, tagastamata avanss, konkurentsikeelu rikkumine, ärisaladuse avaldamine jms; kellele ja millise aja jooksul tuleb esitada nõue.
Tööraamatu väljastamine - kellele, millal ja kuidas; kas tööraamatusse peab tegema kanded; kas tööraamatu väljaandmine tuleb kirjalikult fikseerida; mida teha tööandja kätte jäetud tööraamatuga.
Töötukassa ja haigekassa teavitamine - millistel juhtudel ja millise aja jooksul seda peab tegema.
Töötajale iseloomustuste ja erinevate tõendite väljastamine - kas vabatahtlik või kohustuslik. Lahkunud töötaja kohta kolmandatele isikutele info andmine - kas lubatud.
Töölepingu ja muude töötajat puudutavate dokumentide arhiveerimine - tähtajad, millised dokumendid peab säilitama ja millised võib hävitada; mida teha erinevate isikuandmeid sisaldavate dokumentidega, kaua neid peab säilitama. 
Kui ikkagi tekkis töövaidlus - SOS esmaabi ja tähtajad; töövaidlusi lahendavad organid; kompromissilepingu sõlmimine.

16.00-17.00 

Küsimused-vastused. 


Koht:

Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus, Viru väljak 4, Tallinn (hotell Viru II korrus, saal Grande). Koolitusel osalejatele parkimine Viru parkimismajas soodushinnaga.Maksumus:

Alates 1.oktoobrist hind 170 eurot + käibemaks (käibemaksuga 204 eurot).

Alates 1.oktoobrist kolmandale ja järgnevatele osalejatele tavahind, st 170 eurot + käibemaks.


Hind sisaldab: tervituskohv, pika-päeva koolitus 10-16 ja küsimused-vastused 16-17, kogu päeva samaaegselt kahe lektori ehk Heli Raidve ja Mari Rask seisukohad, koolitusmaterjalid, kohvipausid, lõunasöök buffet lauas.

Registreerumine lõppenud