Konsultatsioon

Nõustamise kulud

Prindi
Meie igapäevaseks tööks on klientide nõustamine büroos ja e-kirja teel. Lisaks konsultatsioonile ja dokumentide koostamisele saame aidata personalialase dokumentatsiooni auditeerimise, tööle kandideerivate (või töötavate) personalitöötajate teadmiste testimise, kollektiivlepingu sõlmimise läbirääkimiste või kollektiivse töötüli lahendamise, töövaidluskomisjonis ja kohtus esindamise ja muude tööõiguslike küsimuste lahendamisel.

Meie töö on suures osas nn „käsitöö“. Tööõiguslikud dokumendid (töökorralduse reeglid, tööleping, töötasu arvestamise ja maksmise korraldus, hoiatus jms) koostame konkreetse kliendi vajadusi ja eripära silmas pidades. Dokumentide koostamine võib seisneda nende esmakordses nn algusest peale koostamises, või tööandjal juba olemasoleva dokumendi (nt töölepingu) parandamises ja täiendamises. Nõustamise vormid võivad erineda (büroos, e-kirja teel, kombineeritult). Ka personalialase dokumentatsiooni auditi teostamiseks on erinevaid võimalusi. Nii nende kui ka muude asjaolude tõttu võib sama töö erinevate klientide puhul olla erineva ajakuluga.
Eeltoodud põhjustel ei kasuta me nn paketihinda ja ei sõlmi nn protsendilepinguid. Tehtud tööde maksumus kujuneb ajatöö tunnitasu alusel. Büroos kehtib 15ndat aastat reegel, et tehtud tööde kohta esitatakse kliendile tööaruanne, kus tööaeg on näidatud 5-minutilise täpsusega kuupäevaliselt ja koos tehtud töö kirjeldusega. Tööaruande aktsepteerimise ja tehtud tööde vastuvõtmise järgselt väljastame elektroonilise arve.

Nõustamine büroos toimub ainult eelregistreerimise alusel. Tööajana arvestatakse reaalselt konsultatsioonile kulunud aeg. Kui enne konsultatsiooni saabusid paberkandjal või skaneerituna teemakohased dokumendid, siis arvestatakse nende eelnevale läbitöötamisele kulunud tööaega keskmiselt 1 lk/2 minutit (erandiks töötasu ja tööaja arvestust sisaldavad dokumendid ning töövaidlusavaldus, -vastus ja töövaidluskomisjoni või kohtuotsus, mille läbitöötamise ajakulu on keskmiselt 4-5 minutit /1 lk). Dokumente ei pea varem saatma, need võib koopiatena konsultatsioonile kaasa võtta. Sellisel juhul vaatame need läbi konsultatsiooni käigus (mille tõttu konsultatsiooniaeg võib veidi pikeneda).
Näide 1: konsultatsioon büroos.
Tööandja soovil konsultatsioon büroos 10.00-10.55, töötaja töölepingu ja töökohustuste rikkumist tõendavate dokumentide ning seletuskirjade läbitöötamine, juhised hoiatuse vormistamiseks, kohtumine 55 minutit, sellest tööväline vestlus 5 minutit; tööaega arvestatud 50 minutit.
Vastavalt hinnakirjale tunnitasu 132 eurot (lisandub käibemaks). Tehtud töö maksumus 132:60*50= 110 eurot (lisandub käibemaks 20% summas 22 eurot, arve kokku 132 eurot).
Näide 2: konsultatsioon büroos, ette saadeti 20 lk dokumente.
1. E-kirja teel saabunud dokumentide läbitöötamine ja võrdlus (tööleping, töökohustuste rikkumist tõendavad dokumendid, seletuskirjad), kokku 20 lk, tööleping käsikirjaliselt parandatud, tööaega arvestatud 35 minutit;
2. Tööandja soovil konsultatsioon büroos 10.00-10.40, selgitused dokumentide kohta, juhised töötajale hoiatuse vormistamiseks, täiendavalt soovitused töölepingu muutmiseks ja täiendamiseks, kohtumine 40 minutit.
Tööaega kokku arvestatud 1 tund 15 minutit. Vastavalt hinnakirjale tunnitasu 132 eurot (lisandub käibemaks). Tehtud töö maksumus 132 + 132:60*15= 132+33 = 165 eurot (lisandub käibemaks 20% summas 33 eurot, arve kokku 198 eurot).

Nõustamine telefoni
teel on võimalik ainult erandjuhul, kui tegemist on pikaajalise püsikliendiga, keda tunneme hääle järgi. Juristide mobiiltelefone me ei avalda ja reeglina mobiiltelefoni teel ei nõusta. Telefonikonsultatsioonide puhul arvestatakse tööajana telefonikõne kestus (büroo telefonid on loenduriga). Kui enne telefonikonsultatsiooni saabusid paberkandjal või skaneerituna teemakohased dokumendid, siis lisandub nende eelnevale läbitöötamisele kulunud tööaeg (vt eespool).
Näide 3: telefonikonsultatsioon püsikliendile
1. Telefonikonsultatsioon (töötaja töövõimetus puhkuse ajal, soovib puhkuse katkestada alates töövõimetuse neljandast päevast), tööaega 6 minutit;
2. Telefonikonsultatsioon (töötaja ilmus tööle joobes, hoiatuse määramiseks juhised), tööaega 5 minutit;
3. Telefonikonsultatsioon (töötajad on väidetavalt tekitanud varalise kahju, juhised tõendite kogumiseks, asjaolude väljaselgitamine), tööaega 24 minutit, sellest büroo vastuvõtuaja kooskõlastamine 2 minutit, tööajana arvestatud 22 minutit.
Tööaega kokku 33 minutit, ümardatult 30 minutit. Vastavalt hinnakirjale tunnitasu 132 eurot (lisandub käibemaks). Tehtud töö maksumus 132:60*30= 66 eurot (lisandub käibemaks 20% summas 13.20 eurot, arve kokku 79.20 eurot).
Näide 4: telefonikonsultatsioon püsikliendile, ette saadeti töötajapoolset rikkumist tõendavad dokumendid ja tööandja poolt koostatud hoiatuse projekt.
1. E-kirja teel saabusid: töötaja tööleping, ametijuhend, töötajapoolset töökohustuste rikkumist tõendavad dokumendid, seletuskirjad, tööandja poolt koostatud hoiatuse projekt, kokku 20 lk, tööleping käsikirjaliselt parandatud, tööaega arvestatud 35 minutit;
2. Hoiatuse täiendamine ja parandamine, hoiatus saabudes 1 lk, peale täiendamist 1,5 lk, töödeldud ja täiendatud 1 lk, tööaega 10 minutit, uus töö 0,5 lk, tööaega 20 minutit, saadetud e-kirjaga; kokku tööaega arvestatud 30 minutit;
3. Telefonikonsultatsioon (töötaja keeldub hoiatusele sellega tutvumise kohta allkirja andmast, lahkus töölt, väidetavalt võttis haiguslehe), tööaega 5 minutit.
Tööaega kokku 1 tund 10 minutit. Vastavalt hinnakirjale tunnitasu 132 eurot (lisandub käibemaks). Tehtud töö maksumus 132 + 132:60*10 = 132 + 22 = 154 eurot (lisandub käibemaks 20% summas 30.80 eurot, arve kokku 184.80 eurot).


Nõustamine e-kirja teel on meie levinuim ja eelistatuim konsulteerimise viis. Tööajana arvestatakse saabunud küsimuse ja lisamaterjalide läbitöötamisele ja kirjaliku vastuse koostamisele kulunud aeg. Küsimuse ja dokumentide läbitöötamise ajakulu kujuneb analoogselt eespool kirjeldatule. Kirjaliku vastuse koostamise puhul on rusikareegliks, et ühe lehekülje kirjaliku vastuse koostamiseks (Times New Roman 12 ppt) kulub keskmiselt 1 tund (0,25 lk = ca 15 minutit jms). Tekstivastuste puhul on ajakulu veidi väiksem, töötasu- ja tööajaarvestust ning seaduste tõlgendust ja viiteid puudutavate vastuste osas veidi suurem.

Näide 5: tööandja küsib kuus üksikuid küsimusi e-kirja teel.
Näide 6: tööandja palub seisukohta töövaidluskomisjoni otsuse järgselt kohtusse pöördumise plusside ja miinuste osas.

Dokumentide esmakordse koostamise puhul koosneb tööaeg reeglina ettevalmistavale kohtumisele või kliendi vajaduste väljaselgitamisele kulunud konsultatsiooniajast ning dokumendi koostamisele kulunud ajast (arvestusega 1 lk = ca 1 tund).
Tavapäraselt on ainukordsete dokumentide (konkreetsele töötajale tehtav hoiatus, töölepingu ülesütlemisavaldus jms) koostamise ajakulu 1 lk / 1 tund (ehk nt 0,3 lk hoiatuse koostamine ca 20 minutit tööaega jne), millele lisandub asjaolude väljaselgitamise ja tõendite läbitöötamise aeg.
Kui saame esmakordsete dokumentide koostamisel kasutada muudes asjades koostatud dokumente nö põhjana (töökorralduse reeglid, isikuandmete töötlemise nõusolek jms), siis arvestame ka ajakulu sellevõrra vähem (1 lk töötlemine, täiendamine ja kontroll ca 30-45 minutit).
Tööandja poolt koostatud ja meile kontrolli saadetud dokumentide täiendamise ja töötlemise tööaeg on reeglina väiksem kui uue dokumendi koostamise aeg. Kui parandusi on vähe, võib 1 lk kontrollimisele ja täiendamisele kuluda 10-15 minutit. Kui parandusi on palju, 30-45 minutit. Muudatused ja kommentaarid lisame teise värviga, et tööandja leiaks need kiiremini üles.
Näide 7: esmakordse töölepingu koostamine, hiljem tellib tööandja juurde veel ühe lepingu teisele ametikohale.
Näide 8: tööandja saadab kontrolli enda poolt koostatud töölepingu koos muutmise soovidega.

Tööle kandideerivate personalijuhtide teadmiste testimise maht sõltub tööandja soovidest. Tavapäraselt toimub esimene kohtumine tööandjaga, mille käigus selgitame välja, millised on tulevase personalijuhi tööülesanded ja milliseid oskusi temalt oodatakse. Üksnes personalitööd tegeva kandidaadi puhul kulub kohtumisel tööaega vähem, raamatupidamisoskustega personalitöötaja puhul rohkem (sõltuvalt asjaoludest keskmiselt vahemikus 45 minutit kuni 2 tundi). Tööandja soovide ja vajaduste põhjal koostame kirjalikud testid (tööaega 30 minutit kuni 2 tundi). Tööandja lõppvalikusse jäänud 2-3 personalijuhiga lepime kokku kohtumise büroos. Testi läbiviimine, lindistamine ja tööandjale edastamine on võimalik ainult testitava kirjalikul nõusolekul.
Testi esimene osa on kirjalik (testitav teeb teste iseseisvalt ja seda meie tööajana ei arvestata), teises osas vestleme kandidaatidega ja kontrollime nende tööõiguse alaseid teadmisi (tööaega ühele testitavale 1-2 tundi). Testid parandame (tööaega ühele testile 30 minutit kuni 1,5 tundi). Kirjaliku testi ja suulise vestluse tulemuste kohta koostame tööandjale pingerea ja kirjaliku kokkuvõtte ning lisame oma seisukohad ja soovitused (tööaega sõltuvalt kokkuvõtte koostamise ajast, tavaliselt ühele testitavale 30 minutit kuni 1,5 tundi).
Samas võib tööle kandideeriva või juba töötava personalijuhi teadmiste testimist (tema nõusolekul) teha ka büroos tööandja juuresolekul konsultatsiooni vormis. Sellisel juhul arvestatakse tööajana büroos toimunud kohtumise aeg.
Näide 9: personalitöötaja testimine büroos tööandja juuresolekul.
Näide 10: kahe lõppvalikusse jäänud personalitöötaja kaheosaline (suuline ja kirjalik) testimine.

Personalialase dokumentatsiooni auditi teostamiseks oleme kasutanud kahte võimalust.
Esimese puhul töötame saabunud dokumendid läbi ja teeme neile käsikirjalised parandused. Tööandjaga büroos toimuva kohtumise käigus anname dokumentidest ülevaate ja selgitame, mida oleks vaja muuta või täiendada. Konsultatsiooni lõpus tagastame dokumendid. Tööajana arvestame dokumentide läbitöötamisele kulunud aega (1 lk ca 2 minutit, tööaega ja töötasu puudutavate dokumentide puhul 1 lk ca 4-5 minutit), millele lisandub büroos toimunud kohtumise aeg.
Teise variandi puhul teeme analüüsi saadetud dokumentidesse parandused arvutis, dokumentide läbitöötamise käigus. Eelduseks on dokumentide saabumine töödeldavas .doc, .docx või .rtf versioonis. Muudatused ja täiendused markeerime värviliselt. Sellisel juhul on tegemist tavapärase dokumentide täiendamise ja töötlemisega, mille ajakulu sõltub paranduste mahust (tavapäraselt 1 lk 10-45 minutit). Kui tööandja soovib dokumendid peale enda poolt läbitöötamist saata veel kord kontrolli, lisandub dokumentide veelkordse läbitöötamise aeg (tavaliselt 10-15 minutit lk). Dokumentide täiendamist saab e-kirja teel teha seni, kuni need on seaduse võimaluste ja tööandja soovidega kooskõlas.
Näide 11: suuline personaliaudit, töökorralduse reeglid ja 2 erinevat töölepingut.
Näide 12: kirjalik personaliaudit koos dokumentide parandamisega, töökorralduse reeglid ja 2 erinevat töölepingut.

Nõustamine büroost väljas, eelkõige tööandja juures tähendab, et jurist ei saa büroost väljumisest kuni büroosse tagasijõudmiseni muude töödega tegeleda. Seetõttu arvestatakse büroost väljas toimuvate konsultatsioonide ja kohtumiste puhul tööajana vahemik, mis jääb meie Gonsiori tänava büroost väljumise ja sinna tagasijõudmise vahele. Samal põhimõttel tasustatakse ka töövaidluskomisjoni või kohtu istungil esindamine (vaata lähemalt „Esindamise kulud“) ning loengutel ning sisekoolitustel esinemine („Koolitamise põhimõtted“).
Näide 14: töölepingu lõpetamiseks tööandja juures läbirääkimiste pidamine.

Tööandjana saate tellitavate teenuste hinda suures osas ise kujundada. Mida rohkem teete ise, seda väiksem on töö, mida teeme meie, mis omakorda mõjutab tehtava töö mahtu ja hinda. Tööandja raha kokkuhoiu eesmärgil mõned soovitused:
  • meile küsimuse esitamisel selgitage põhjalikult situatsiooni, loetlege sündmused või asjaolud kronoloogilises järjekorras, pange juurde asjakohased dokumendid ning esitage selge küsimus või kirjeldage oma muret. Saame dokumendid kiirelt üle vaadata ja anda vastuse; ei pea hakkama esitama täpsustavaid küsimusi ja küsima dokumente juurde.
  • dokumentide (töökorralduse reeglid, tööleping jms) tellimisel vaadake kõigepealt üle, milliste dokumentide põhjad on varasemast olemas. Olemasoleva dokumendi täiendamine ja parandamine on reeglina odavam, kui uue tegemine. Erisoovide lisamine aitab soovitavast eesmärgist saada kiirema ülevaate (leping tähtajatu või tähtajaline, täis- või osalise tööajaga, kuu-, nädala- või tunnitasuga; kas töötaja peaks järgima konkurentsikeeldu ainult töötamise ajal või ka peale lepingu lõppemist; kas kõneksoleval ametikohal võib töötaja tekitada varalise kahju ja milles see võiks väljenduda jms). Töölepingusse tööülesannete lisamiseks soovitame ideid võtta Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kutsekoja kutseregistri kutsestandarditest.
  • hoiatus ja töölepingu ülesütlemisavaldus koostage ise ja saatke see meile üle vaatamiseks koos dokumentidega, mida kavatsete võimalikus vaidluses kasutada tõenditena. Püüdke näiteks töötaja isikust tingitud ülesütlemisavalduse koostamisel (TLS § 88 lg 1 p 3 jj) vastata järgmistele küsimustele: mis kuupäeval ja mida töötaja tegi; mida (milliseid seaduse sätteid või töölepingu punkte) ta sellega rikkus; miks on see rikkumine nii ränk, et töötaja tööleping tuleb üles öelda; kas etteteatamistähtaega järgite või on olulised põhjused ülesütlemiseks etteteatamistähtaega järgimata (millised); mis kuupäev on viimane töötamise päev. Koondamise puhul vastake küsimustele: mis üldse koondamise põhjustas; miks koondate just selle töötaja; kas töötajale pakutakse teist tööd ja ümberõpet või seda ei ole pakkuda; kas järgite etteteatamise tähtaega või ei ole see võimalik (miks); mis kuupäeval tööleping lõpeb ja mida see kaasa toob (hüvitised, töötukassa jms).
  • koguge enne meie poole pöördumist kokku kõik asjassepuutuvad dokumendid ning selgitage välja toimunud sündmuste täpsed kuupäevad. Mida rohkem dokumente teema/küsimuse kohta olete kogunud, seda suurem on tõenäosus, et saame kohe esimese korraga vastata.
Meie eesmärk on lahendada tööandja probleem võimalikult kiiresti ja tööandjale võimalikult väheste kulutustega. Seega juhul, kui tööandjalt saabunud e-kirja ja dokumentide läbitöötamise käigus näeme, et e-kirja teel vastamine läheks mahukuse tõttu kulukamaks, kui büroos konsultatsiooni käigus asja lahendamine, siis pakume kindlasti välja tööandjale soodsama variandi. Kui personalidokumentatsiooni auditisse saabuvad dokumendid, mille parandamisele kuluks aega rohkem, kui uute dokumentide koostamisele, siis anname ka sellest kohe teada ja küsime tööandja seisukohta edasise töö teostamise osas jne.

Kulunud tööaega arvestame 5-minuti täpsusega ja esitame selle kohta tööandjale kooskõlastamiseks kuupäevalise tööaruande, kus on näidatud iga töö kirjeldus ja selle teostamise ajakulu. Aruande aktsepteerimise järgselt väljastame elektroonilise arve.
Oleme tööga piisavalt koormatud ja ausad, seetõttu ei kirjuta me kunagi tööaruandesse tööd juurde, ei täienda oma teadmisi kliendi kulul, ei ümarda tehtud tööaega kliendi kahjuks ega tee mistahes muul viisil kliendile liiga. Meie eesmärk on lahendada tööandja probleem seaduslikult ja ühiskonna silmis õiglaselt, tööandjale maksimaalselt kasulikul viisil ja minimaalsete kulutustega. Meie klientide arvamusi meie büroo kohta saate lugeda rubriigist „Teised meist“.

Täiendavate küsimuste puhul helistage tööpäeviti vahemikus 9.30-16.30 telefonile 646 2359.

Lugupidamise ja heade soovidega Heli Raidve
Magister iuris
Heli Raidve Tööõigusabi AS, juhataja