Konsultatsioon

Nõustamise põhimõtted

Prindi
Tänu kaasaegse infotehnoloogia arengule ja võimalusele saada konsultatsiooni e-kirja teel asuvad meie kliendid kõikjal üle Eesti. Nende hulgas on nii suurfirmasid, kellel on õigus- ja personaliosakonnad, kui ka ühe omanikuga väikeettevõtjaid, kus omanik on samaaegselt ise juhataja, raamatupidaja ja personalijuht. Lisaks eraõiguslikele tööandjatele nõustame ka riigiasutusi ja kohalikke omavalitsusi. Teisisõnu saavad meilt abi kõik, kes on seotud tööõigusega. Oma tegutsemise 15 aasta jooksul oleme nõustanud rohkem kui 1400 tööandjat.

Kui olete esmakordne klient, soovite pöörduda juristi konsultatsioonile ning ei saanud kodulehelt piisavalt informatsiooni, siis helistage 64 62 359 (juhised rubriigis „Helista“). Enne helistamist koguge kokku asjakohased dokumendid ja kirjutage endale üles olulised märksõnad ning kuupäevad. Võtke need materjalid helistamise ajaks käeulatusse. Telefoni teel me reeglina nõu ei anna, kuid saame selgitada kiirelt välja probleemi olemuse ja võimalikud kulgevad tähtajad ning kooskõlastada büroos toimuva konsultatsiooni aja.
Esmakordse kliendina võite saata meile ka e-kirja (juhised rubriigis „Saada e-kiri“). Kirjeldage oma muret ja soovi põhjalikult ning küsige kõigepealt hinnapakkumist. Võimalusel lisage asjakohased dokumendid skaneerituna. Esmakordsed kliendid määrame reeglina esimesel korral nõustamisele büroosse, seega võiksite lisada esimesse kirja ka võimalikud kohtumiseks sobivad või mittesobivad ajad. Kui tegemist on lühiküsimusega, mis kohtumist ei vaja, vastame hinnapakkumise aktsepteerimise korral e-kirja teel.

Nõustamine büroos toimub ainult eelregistreerimise alusel. Külalistele on büroo vastuvõtusaalis Wifi lisavõrk, seega saate sülearvuti soovi korral kaasa võtta. Juhised meie asukoha, lähimate ühistranspordi peatuste ja parkimisvõimaluste kohta leiate rubriigist Kontakt. Kui leppisite konsultatsiooni kokku, kuid ootamatuste tõttu ei saa kohale tulla või hilinete, andke sellest kindlasti esimesel võimalusel teada telefonile 646 2359.

Konsultatsiooni teemaga seotud dokumendid ja küsimused võiksite saata paberkandjal või skaneerituna mõned päevad varem, see võimaldab meil konsultatsiooniks paremini ette valmistada. Samas võite dokumendid koopiatena konsultatsioonile kaasa võtta, sellisel juhul vaatame need läbi konsultatsiooni käigus.
Konsultatsioonivormis saame hinnata töövaidluse asjaolusid, anda juhiseid avalduse või vastuse koostamiseks või istungil käitumiseks; soovitusi töölepingu vormistamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks ning töökorralduse reeglite või muude dokumentide koostamiseks. Konsultatsioonivormis võib teha suulise personalidokumentatsiooni auditi või testida tööandja soovil ja tema juuresolekul personalitöötaja tööõiguslikke teadmisi.
Soovime, et konsultatsioon oleks tööandjale võimalikult suure kasuteguriga, seetõttu kasutage kindlasti võimalust ja küsige lisaks põhiteemale ka mistahes muid tööõigusega seotud küsimusi.
Tuletame meelde, et juristidele ja arstidele tuleb kõik ausalt ära rääkida, ainult siis on võimalik panna täpne diagnoos ja leida parim ravi. Kuigi igas vaidluses on lisaks meie kliendile olnud ka vastaspool, kes ei pruugi meisse kõige sõbralikumalt suhtuda, oleme suutnud 15 aasta jooksul hoida oma maine puhta ja usaldusväärsena, seega võite meid usaldada.

Nõustamine telefoni teel on võimalik ainult erandjuhul, kui tegemist on pikaajalise püsikliendiga, keda tunneme hääle järgi. Telefoni teel ei ole võimalik tuvastada helistaja isikut ja nii võiks juhtuda, et anname nõu oma kliendi vastaspoolele. Telefoni teel ei ole võimalik läbi vaadata teemakohaseid dokumente. Telefonivestlusest ei jää märki ja hiljem teemat täpsustades tuleks kogu varasem üle korrata. Juristide mobiiltelefone me ei avalda ja reeglina mobiiltelefoni teel ei nõusta. Eeltoodud põhjustel eelistame telefonivestlusele alati e-kirja.

Nõustamine e-kirja teel on meie levinuim ja eelistatuim konsulteerimise viis. E-kirja teel saate saata lühiküsimuse ja saate sellele vastuse. Võite lisada nt skaneerituna juurde asjakohaseid dokumente, mis hõlbustavad teemast ülevaate saamist. E-kirja teel saate saata kontrolli enda poolt koostatud töölepingu, töökorralduse reeglid, hoiatuse, töölepingu ülesütlemise avalduse või muud tööõiguslikud dokumendid. Teeme parandused dokumentidesse teise värviga, et leiaksite need kiiremini üles. Samuti saab e-kirja teel tellida esmakordseid dokumente, koostada töövaidlusasja avalduse või vastuse, hinnata töövaidluskomisjoni- või kohtuotsust, teha personalidokumentide auditit jms. Tänu e-kirja teel nõustamise võimalusele saavad edasi-tagasi sõidule aega kulutamata meie poole pöörduda ka selliste piirkondade tööandjad, kus kvaliteetne õigusabi ei ole kohapeal kättesaadav, võimaliku vaidluse vastaspool on jõudnud parima juristi juurde esimesena, või ei taha tööandja mingil põhjusel kohalikke juriste kasutada.
Nõustamine büroost väljas, eelkõige tööandja juures, on võimalik erikokkuleppel.

Personalialase dokumentatsiooni auditi teostamiseks oleme kasutanud kahte võimalust.
Esimese puhul töötame saabunud dokumendid läbi ja teeme neile käsikirjalised parandused. Tööandjaga büroos toimuva kohtumise käigus anname dokumentidest ülevaate ja selgitame, mida oleks vaja muuta või täiendada. Konsultatsiooni lõpus tagastame käsikirjaliselt parandatud dokumendid ja tööandja saab otsustada, kas viib parandused ja täiendused ise sisse ja saadab muudetud dokumendid meile üle vaatamiseks, või tellib meilt uued dokumendid vms.
Teise variandi puhul teeme dokumentidesse parandused jooksvalt läbitöötamise käigus. Eelduseks on dokumentide saabumine töödeldavas .doc, .docx või .rtf versioonis. Muudatused ja täiendused markeerime värviliselt. Töödeldavad dokumendid saab tööandja saata peale enda poolt läbitöötamist uueks ülevaatamiseks. Dokumentide täiendamist saab e-kirja teel teha seni, kuni need on seaduse võimaluste ja tööandja soovidega kooskõlas.

Tööle kandideerivate personalijuhtide teadmiste testimise maht sõltub tööandja soovidest. Tavapäraselt toimub esimene kohtumine tööandjaga, mille käigus selgitame välja, millised on tulevase personalijuhi tööülesanded ja milliseid oskusi temalt oodatakse. Tööandja soovide ja vajaduste põhjal koostame testid. Lõppvalikusse jäänud 3-5 personalijuhiga lepime kokku kohtumise büroos. Testi läbiviimine, lindistamine ja tööandjale edastamine on võimalik ainult testitava kirjalikul nõusolekul. Testi esimene osa on kirjalik, teises vestleme kandidaatidega ja kontrollime nende tööõiguse alaseid teadmisi. Testitavate kohta koostame tööandjale kirjaliku kokkuvõtte ja lisame oma seisukohad.
Samas võib tööle kandideeriva (või juba töötava) personalitöötaja teadmiste ja sobivuse testimist viia (testitava nõusolekul) läbi ka büroos toimuva konsultatsiooni käigus ja tööandja esindaja juuresolekul.

Kuigi reeglina nõustame ja esindame tööandjaid individuaalse tööõigusega seonduvates küsimustes ja individuaalsetes töövaidlustes töövaidluskomisjonis või kohtus, abistame pikaajalisi kliente ka kollektiivse tööõigusega seotud küsimustes. Vajadusel teostame sõlmitava kollektiivlepingu analüüsi, esindame tööandjaid kollektiivlepingu sõlmimise läbirääkimistel või kollektiivse töötüli lahendamisel.

Meie eesmärk on lahendada tööandja probleem võimalikult kiiresti, tööandja kasu silmas pidades ning tööandjale võimalikult väheste kulutustega. Seega juhul, kui tööandjalt saabunud e-kirja ja dokumentide läbitöötamise käigus näeme, et e-kirja teel vastamine läheks mahukuse tõttu kulukamaks, kui büroos konsultatsiooni käigus asja lahendamine, siis pakume kindlasti välja tööandjale soodsama variandi. Samuti pakume e-kirja teel nõustamise asemel välja konsultatsiooni büroos, kui näeme e-kirja vahetusest, et tööandja ei kasuta kõiki talle sobivaid seaduslikke variante, kuna pole neist ilmselt teadlik ja e-kirja teel võimaluste selgitamine oleks liiga töömahukas. Kui personalidokumentatsiooni auditisse saabuvad dokumendid, mille parandamisele kuluks aega rohkem, kui uute dokumentide koostamisele, siis anname sellest kohe teada ja küsime tööandja seisukohta edasise töö teostamise osas jne. Põhjalikumalt saab teostatud tööde hinna kujunemise ja tasustamise kohta lugeda rubriigis „Nõustamise kulud“. Samast leiate ka tööaruannete näidised koos võimalike tööde maksumusega.

Oleme tööga piisavalt koormatud ja ausad, seetõttu ei kirjuta me kunagi tööaruandesse tööd juurde, ei täienda oma teadmisi kliendi kulul, ei arvesta tööajana keerulistes küsimustes teiste erialaspetsialistidega konsulteerimise aega, ei ümarda tööaega kliendi kahjuks ega tee mistahes muul viisil kliendile liiga. Meie eesmärk on lahendada tööandja probleem seaduslikult ja ühiskonna silmis õiglaselt, tööandjale maksimaalselt kasulikul viisil ja minimaalsete kulutustega. Klientide arvamusi meie poolt osutatavate teenuste kvaliteedi kohta saad lugeda rubriigist „Teised meist“.

Täiendavate küsimuste puhul helistage tööpäeviti vahemikus 9.30-16.30 telefonile 646 2359.

Lugupidamise ja heade soovidega Heli Raidve
Magister iuris
Heli Raidve Tööõigusabi AS, juhataja